“ปั่นด้วยใจ ปั่นไปด้วยรอยยิ้ม”

“ปั่นด้วยใจ ปั่นไปด้วยรอยยิ้ม”เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.50 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 ปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างร่างกายให้แข็งแรง ณ บริเวณ สวนน้ำฯ ร.9 ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“ครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2 ครอบครัวเดียวกัน เราไม่ทิ้งกัน”

“ครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2 ครอบครัวเดียวกัน เราไม่ทิ้งกัน”เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมพร กว้างนอก บิดาของ พลฯ อดิชัย กว้างนอก ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/64 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 8 บ.หนองปรือ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตต่อไป

Continue Reading

“ทน.2 ประชุม กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความเดือดร้อนของกำลังพล”

“ทน.2 ประชุม กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความเดือดร้อนของกำลังพล”เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพล ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“มทน.2 เร่งปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

“มทน.2 เร่งปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของ ทน.2 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯ, สำนักงานประมงฯ, สำนักงานปศุสัตว์ฯ, สำนักงานเกษตรฯ และสถานีพัฒนาที่ดินฯ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตร เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรงประกอบเลี้ยง กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“ขีวิตเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”

“ขีวิตเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”3 พ.ย.65 กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 ทุกนาย ร่วมกิจกรรมรวมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ รับฟังคำชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา กอง สธ.ทน.2 และฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเป็นการสร้างเสริมระเบียบวินัยให้นายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Continue Reading

ส่งน้องคนเล็กจากอ้อมอกผู้บังคับบัญชา สู่อ้อมกอดของพ่อแม่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลของหน่วย และพลทหารรุ่นน้อง ร่วมส่งน้องๆ ทหารกองประจำการ ซึ่งเปรียบเสมือน น้องคนเล็ก ของครอบครัว ที่ปฏิบัติราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร จำนวน 28 นาย กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวอันเป็นที่รัก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความปลื้มปีติยินดี และความห่วงใยจากพี่ๆน้องๆ และคณะผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ซึ่ง หน่วยได้จัดรถตู้ของหน่วยนำส่งที่ บขส.อำเภอเมืองนครราชสีมา และจัดรถบัสนำส่งที่ บขส.อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สร้างความประทับใจให้แก่ พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่กองทัพบกได้ใส่ใจ ดูแลบุตรหลานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว และอุ่นใจที่ลูกหลานผ่านการหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีวินัย ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเหล่านี้เป็นคนดีของสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

Continue Reading

“อิ่ม…อร่อย…กับอาหารมื้อสุดท้ายในรั้วทหาร”

กองทัพน้อยที่2 โดย พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณาจัดอาหารมื้อพิเศษ ในโอกาสที่น้องๆ ทหารครบกำหนดปลดประจำการ เพื่อตอบแทนความเสียสละของน้องๆ ทหารทุกนายที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ พร้อมกันนี้ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงประกอบเลี้ยง กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“จงภาคภูมิใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับใช้ชาติ” ทน.2 จัดพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา

“จงภาคภูมิใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับใช้ชาติ” ทน.2 จัดพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาพล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วย และผู้บังคับบัญชา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 28 นาย พร้อมกันนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณากล่าวให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ อย่างเต็มความสามารถและสมเกียรติด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี”

“กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี”31 ต.ค. 65 เวลา 09.40 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี

Continue Reading

” โอกาสดีๆ พี่ให้น้อง”

” โอกาสดีๆ พี่ให้น้อง”27ต.ค.65 เวลา 18.00 น. มทน.2 มอบหมายให้ ร.ท.หญิงสุภาภรณ์ มุ่งฝอยกลาง สังกัด กกร.ทน.2 เป็นวิทยากร อบรม/แนะนำ ให้ความรู้ แนะนำการสมัครงาน หาอาชีพ ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2 ตามดำริของ มทน.2 ที่ต้องการมอบคำแนะนำ, แนวทางในการประกอบอาชีพ ภายหลังปลดประจำการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้องๆพลทหารที่ปลดประจำการไปแล้วนั้น จะมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมจัดหาแรงงาน, สำนักงาน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Continue Reading