ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำ ร.9 (บุ่งตาหลัว) ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ 11 มกราคม 2563 เวลา 0900 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำ ร.9 (บุ่งตาหลัว) ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในงานวันเด็กกองทัพน้อยที่ 2 ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

เมื่อ 11 มกราคม 2563 เวลา 0810 แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในงานวันเด็กกองทัพน้อยที่ 2 ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

Continue Reading

พันเอก จิรเดช เหมะธุลิน รอง เสธ.2(2) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ หน่วยฝึก ป.3 พัน. 103

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 พันเอก จิรเดช เหมะธุลิน รอง เสธ.2(2) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ หน่วยฝึก ป.3 พัน. 103 โดยมี เสธ.ป.3 และ ผบ.ป3 พัน. 103ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทหารใหม่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี มีขวัญกำลังใจดี มีความพร้อมที่จะรับการฝึกต่อไปได้

Continue Reading

เมื่อ 29 ต.ค. 62 พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานพิธีอำลาหน่วยทหารและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการประจำปี 2560 ผลัดที่ 2

เมื่อ 29 ต.ค. 62 พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานพิธีอำลาหน่วยทหารและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการประจำปี 2560 ผลัดที่ 2 จำนวน 33 นายที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย. 62 ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารและนายสิบกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธี

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ของกองพลทหารราบที่ 3 ณ ลานอเนกประสงค์กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยที่จะรับทหารใหม่เข้ามาฝึกในต้นเดือนหน้านี้ทั้งด้านการฝึก, ด้านโภชนาการ, และอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสกลนคร

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสกลนครโดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ดูความพร้อมของสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลทางด้านสุขภาพ และเน้นย้ำนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการประเมินผลด้วย รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินและส่วนรวมซึ่งในภาพรวมทุกหน่วยได้เตรียมการและมีความพร้อมเต็มที่ที่จะรองรับการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายกองทัพบก

Continue Reading

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โครงการ CSR : Sustainability Frame Work CSR Project ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ตามโครงการนี้เพื่อแสดงผลงานการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการด้าน CSR โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 ทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการจ้างงานสนับสนุนภารกิจ กอ.รมนภาค 2 มีจำนวน 41 ราย อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดของภาคอีสาน โดยมีบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ และ โครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสาน โดยมีบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครู เพื่อ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และ บริษัทรักษาความปลอดภัย พีพีไอ จำกัด ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการด้าน CSR หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

Continue Reading

กองทัพน้อยที่ 2 ได้จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ การบังคับบัญชา ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และ พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 (อัตรา พลโท) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กองทัพน้อยที่ 2 ได้จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ การบังคับบัญชา ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยทุกระดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยทุกระดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วยงานการฝึก1.การฝึกทหารใหม่2.ยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบก3.ทดสอบขีดความสามารถทหารพราน4.ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก5.Hop to the bodies slams6.กองทหารเกียรติยศ 10 มิถุนายน 2562 แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจแนะนำการประกันคุณภาพการฝึกทหารใหม่, การฝึกกองเกียรติยศ, การฝึกทหารประกอบดนตรี, การฝึกตรวจสอบ ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กปี 2562 หน่วย กรมทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23, และ มณฑลทหารบกที่ 25 11 มิถุนายน 2562 แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 2, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และได้ให้คำแนะนำวิธีการจัดทำประกันคุณภาพ การฝึกทหารใหม่ให้กับ ผู้ฝึกฯ, ผู้บังคับกองร้อย,…

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔. กองทัพภาคที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. บริเวรบุ่งตาหลัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading