how to write comparison essay ielts free essay writer how to write a letter giving 2 weeks notice
how to write an essay uni paper help how to write a letter when you leave your job

ภารกิจ

      อำนวยการ วางแผน ประสานงานและกำกับดูแลทางฝ่ายอำนวยการ เกี่ยวกับงานทางด้านยุทธการ

งานในหน้าที่

การยุทธ์

รับผิดชอบของ กกล.สุรศักดิ์มนตรี และ กกล.สุรนารี พื้นที่ละ 2 ครั้ง

   1. การฝึกตามวงรอบประจำปีของ ทบ.
     • การฝึกครูทหารใหม่ การฝึกทหารใหม่ การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่
     • การฝึกยิงปืนประจำปี 
     • การฝึกปัญหาที่บังคับการ
     • การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
     • การฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน
   2. การฝึกที่ได้รับมอบหมายจาก ทภ.2
     • การฝึกร่วมกองทัพไทย
     • การฝึกซักซ้อมแผน-ทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ของ ทภ.2
     • อื่น ๆ เมื่อสั่ง
   3. งานตามนโยบายของ ทภ.2
     • การจัดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
     • อื่นๆ เมื่อสั่งการ

     ได้รับมอบภารกิจจาก ทภ.2 ให้รับผิดชอบการตรวจ ภูมิประเทศและการตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่