ภารกิจ

วางแผนประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงทั้งปวง

งานในหน้าที่

  1.การส่งกำลัง
       – การควบคุมการส่งกำลังบำรุง จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนข้อมูลทางด้านการส่งกำลังบำรุง ให้กับผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา
       – กวดขันการเก็บรักษายุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีระบบควบคุมที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ
       – ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของอาวุธขนาดเล็ก และอาวุธประจำกาย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานภาพ และหน่วยรับผิดชอบยุทโธปกรณ์ได้ตลอดเวลา
   2.การซ่อมบำรุง
       – ปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ของ ทบ. ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และให้นำระบบการเก็บรักษายุทโธปกรณ์ แบบคงสภาพคงคลัง (Preserve) มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
       – ให้มียุทโธปกรณ์ที่งดใช้การน้อยที่สุด เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมรบมากที่สุด ยุทโธปกรณ์ที่ชำรุด จะต้องดำเนินการ ซ่อมบำรุงทันที

3.การขนส่ง
       – สนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพล งานธุรการของหน่วย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และการประหยัด ให้มากที่สุด
   4.การบริการทางการแพทย์
       – สนับสนุนกำลังพล รวมถึงครอบครัว ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ 
   5.การบริการอื่นๆ
       – ดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลชั้นผู้น้อย และพลทหารกองประจำการให้ดีที่สุด โดยเฉพาะอาคารบ้านพัก สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
       – ใช้งบประมาณ งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ. อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพลและครอบครัว