หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักตามโครงการ "ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล ทบ. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนาม" โดยมี มารดาของ จ.ส.อ.พงศธร กล่อมขุนทด เป็นผู้รับมอบ ณ บ.กุดตาลาดพัฒนา ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จว.ช.ย เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี ผอ.กยก.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2557 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการฝึก และดูแลความเป็นอยู่ของทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.8 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 24 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• ร.อ.สิรภพ เหิมหาญ ผบ.ร้อย.บก.ทน.2 นำกำลังพลของ ร้อย.บก.ทน.2 และ มว.ขส.ร้อย.บก.ทน.2 ทำการขุดลอกสิ่งปฏิกูล และวัชพืชรอบบริเวณบ่อเก็บน้ำระหว่างด้านหลังบ้านพัก เสธ.ทน.2 และ มว.ขส.ร้อย.บก.ทน.2 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ของหน่วย ทน.2 พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกับทหารกองประจำการ โดยมี ร.อ.สิรภพ เหิมหาญ ผบ.ร้อย.บก.ทน.2 ให้การต้อนรับ ณ มว.สูทกรรม ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ทำพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ให้แก่บุตรชายของ จ.ส.อ.สมพงษ์ ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน ผกง.ทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• กองทัพน้อยที่ 2 จัดการอบรบให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการแก้ไข ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี ผอ.กกพ.ทน.2, ผอ.กยก.ทน.2, ผอ.กกร.ทน.2 และ ผู้แทน กขว.ทน.2 เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในการตรวจการฝึกของ มว.รส.ทน.2 ในเรื่อง การอารักขาบุคคลสำคัญ, การชิงตัวประกัน และการสลายการชุมนุมด้วยโล่และกระบอง ณ สนามหน้า บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เพื่อขึ้นประดิษฐ์ฐานเป็นพระประธานประจำห้องพิธีการ ของ ทน.2 ณ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 2 (ศปป.กอ.รมน. ภาค 2) ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ม เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• กองทัพน้อยที่ 2 จัดกำลังพล จำนวน 2 นาย เข้ารับการนิเทศด้าน Cyber security ประจำปี 2557 จาก ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร(ศทท.) ในเรื่อง อาชญากรรมไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัย, นโยบายและการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 17- 20 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี ผอ.กยก.ทน.2 ตรวจเยี่ยมการฝึก การเตรียมความพร้อมของ มว.รส.ทน.2 ในการใช้โลห์และกระบอง โดยทำการฝึกเมื่อห้วง 9-13 มิ.ย.57 ณ สนามหน้า บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล ชุนประสาน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบุตรชาย พ.อ.ประกาศิต อรดี ผอ.กกบ.ทน.2 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของกองทัพบก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.สายัน ทัศศรี ผอ.กกร.ทน.2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแปลงปลูกผักของ ร้อย.บก.ทน.2 ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงทดลองเกษตรกรรม ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี ผอ.กยก.ทน.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึก การเตรียมความพร้อมของ มว.รส.ทน.2 โดยทำการฝึกเมื่อห้วง 3-6 มิ.ย.57 และได้รับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ฝึก จาก พัน.พัฒนา 2 ณ สนามฝึก พัน.พัฒนา 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลของหน่วย ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน 2 นาย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้รับการประดับยศ ณ ห้องพิธีการ ทน.2 ค่ายสุนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับ เนื่องในพิธีปิดงาน"วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2557 ณ ห้อง MCC HALL ชั้น 3 The Mall นครราชสีมา อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองทัพน้อยที่ 2 Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2