how to write solution essay ielts freeessaywriter.org how to write korea address in english
how to write a reflective essay examples https://paperhelp.nyc/ how to write the cv

ความเป็นมา

      สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา ได้จัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง กองทัพน้อยที่ 2 และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน 1,890,000.- บาท ซึ่งดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี 2550 โดยแบ่งออกเป็นสนามเทนนิส 3 สนาม เนื้อที่รวม 1,970 ตร.ม. พร้อมอาคารห้องน้ำชาย-หญิง ในบริเวณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาเทนนิส และการออกกำลังกายของกำลังพล บุตร ธิดา ภายในค่ายสุรนารี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสใช้สนามเทนนิสแห่งนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างนักกีฬาให้เป็นตัวแทนหน่วย และสังคมในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิสได้อย่างถูกต้อง

      2. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงหลังเลิกเรียน และช่วงปิดภาคการศึกษา

      3. เพื่อส่งเสริมสนันสนุนการกีฬาของชาติ  ด้วยการสร้างนักกีฬาเยาวชน และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย

      เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 7-20 ปี และผู้ปกครองที่สนใจ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

      สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา กองทัพน้อยที่ 2

การให้บริการของ สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา

วัน เวลา ในการให้บริการ

      เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.

อัตราค่าบริการ

      เยาวชน แบบรายวัน 20 บาท / 1 ครั้ง / 1 ชั่วโมง

      เยาวชน แบบรายเดือน 100 บาท / 1 คน / 1 เดือน

      บุคคลทั่วไป แบบรายวัน 40 บาท / 1 ครั้ง / 1 ชั่วโมง

      บุคคลทั่วไป แบบรายเดือน 200 บาท / 1 คน / 1 เดือน

สถานที่ติดต่อประสานงาน

      สนามเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา กองทัพน้อยที่ 2 โทร.0-4435-5210