ภารกิจ

มีหน้าที่อำนวยการวางแผน และ กำหนดแนวทางปฏิบัติ การรวบรวม การประเมิน การตีความ และการแจกจ่ายข่าวสาร ทางการข่าวกรอง และ การต่อต้านข่าวกรอง รวมทั้งจัดทำข้อพิจารณา สำหรับผู้บังคับหน่วยและหน่วยรอง ในเรื่องสถานการณ์และขีดความสามารถของข้าศึก

นโยบายด้านการข่าว

• การปฏิบัติงานด้านการข่าว ต้องสนองตอบภารกิจเพื่อรองรับทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ต้องมีการประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยเหนือ และหน่วยข้างเคียงอย่างแน่นแฟ้น เพื่อให้สามารถประมาณการ แจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา
     • งานข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ให้มุ่งเน้นการรวบรวมข่าวสาร/ข่าวกรอง ที่แสดงถึงศักยภาพที่จะคุกคามความมั่นคงของชาติ โดยให้ความเร่งด่วนต่อความมั่นคงทางทหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมกำลัง
     • งานข่าวกรองทางยุทธวิธี ให้มุ่งเน้นการรวบรวมข่าวสาร/ข่าวกรอง วิเคราะห์ และตรวจสอบข่าวสารต่อเป้าหมาย กลุ่มต่อต้านรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน กำลังเผชิญหน้าตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ชนกลุ่มน้อยเพื่อประโยชน์ในการวางแผนใช้กำลังตามแผนป้องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุ
     • งานข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ให้มุ่งเน้นรวบรวมข่าวสาร/ข่าวกรองต่อเป้าหมาย ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร โดยให้ความเร่งด่วนต่อปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย/การก่อการร้ายสากล การค้าอาวุธสงครามจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
     • โครงการแหล่งข่าวพลทหาร ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อจัดตั้งแหล่งข่าว และรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ รายงานให้หน่วยเหนือทราบตามกำหนดระยะเวลา
     • โครงการแหล่งข่าวประชาชน ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งข่าว/เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดภายในหน่วยทหาร และรายงานให้เหนือทราบตามกำหนดระยะเวลา
     • การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวและเครื่องมือในการรวบรวมข่าวสารให้ทันสมัย มีการประสานงานกับหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา 
     • สิ่งสำคัญในด้านการข่าว คือ ต้องสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลทุกคนเห็นความสำคัญของงานด้านการข่าว ทั้งในฐานะผู้รวบรวมข่าวสารของกองทัพ และการต่อต้านข่าวกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านข่าวกรองเชิงรับ ในการรักษาความลับของทางราชการ

งานในหน้าที่

ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยหน่วย ได้แก่ การจัดทำระเบียบ/คำสั่งรักษาความปลอดภัยหน่วย โดยยึดถือตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นหลัก เช่น การรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร สถานที่ การพัฒนาความรู้ในด้านการข่าวให้แก่กำลังพล การวางแผนการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว และสรุปข่าวตามห้วงระยะเวลา