ภารกิจ

วางแผน อำนวยการ กำกับการ และประสานงาน งานด้านกิจการพลเรือนเพื่อบรรลุภารกิจของหน่วย ในยามปกติและยามสงคราม

นโยบายด้านกิจการพลเรือน

• ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข โดยพิจารณาจัดกำลังพลสนับสนุนกิจกรรม เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เมื่อได้รับการร้องขอ จากคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายของ ทบ.
     • ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานของส่วนราชการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น 
     • สนับสนุนการจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธี และกิจกรรมกับส่วนราชการภายนอก
     • สนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ร่วมกิจกรรมและสาธารณประโยชน์
     • สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
     • สนับสนุนงานให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก (ชมรมแม่บ้าน ทภ.2 ,ทน.2)
     • วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับการ ในเรื่องการดำเนินงานด้านมวลชน เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่ยามปกติ 
     • วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับการในเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองและการปกครองในยามสงคราม
     • การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จัดทำผนวกกิจการพลเรือนประกอบแผน และคำสั่งในความรับผิดชอบ ในสายงานกิจการพลเรือน

นโยบายด้านปฏิบัติการจิตวิทยา

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยาทั้งปวง ทั้งยามปกติ และยามสงคราม
     • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

นโยบายด้านประชาสัมพันธ์

 • อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และกำหนดแนวทางในการรักษาภาพลักษณ์ของหน่วย และเสริมสร้างให้หน่วยเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
     • ประชาสัมพันธ์งานในทุกภารกิจของหน่วย ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ
     • ประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
     • ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของหน่วย ผ่านทางสื่อทุกชนิด เช่น สถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เคเบิ้ลทีวี และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
     • รับผิดชอบในการแถลงข่าว เชิญสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าว รวมทั้งการจัดทำเอกสารข่าวแจกจ่ายสื่อมวลชน
     • สนับสนุนการบันทึกภาพเมื่อได้รับการร้องขอ
     • วางแผน ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของชุด ปชส.เคลื่อนที่ และชุดผลิตสื่อ ปชส.


นโยบายด้านเสริมสร้างอุดมการณ์

   • อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ การเสริมสร้างอุดมการณ์ให้กับกำลังพลของหน่วยให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
     • อำนวยการ ประสานงาน กำกับการการเสริมสร้างให้กับกำลังพลของหน่วย มีขวัญ กำลังใจ มีความรัก ความสามัคคี มีความภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร 
     • อำนวยการ ประสานงาน กำกับการให้การสนับสนุนรัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน ในการรณรงค์เพื่อสร้างพลังความสามัคคีของคนในชาติ
     • สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจาก ทบ.ประกอบด้วยการอบรม เสริมอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยทหาร การดำเนินงานตามโครงการค่ายกีฬากองทัพบกเพื่อเยาวชน โครงการเยาวชนรักดนตรีกองทัพบก การจัดทำปุ๋ยจุลินทรีย์และการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน เป็นต้น