ภารกิจ

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล กิจการทั้งปวงเกี่ยวกับกำลังพล กำกับดูแล ตอน.บก.ทน.2, ผสบ.ทน.2, ผกง.ทน.2 และ ร้อย.บก.ทน.2

งานในหน้าที่

 1. การรักษายอดกำลังพล
 2. การจัดการกำลังพล
 3. การพัฒนาและรักษาขวัญ
  • การสวัสดิการ
  • ทุนการศึกษาบุตร/ธิดา กำลังพล ทน.2
  • การจัดตั้งกองทุน ทน.2
 4. การบริการทางกฏหมาย
 5. การรักษาวินัย กฏ ข้อบังคับ และคำสั่ง
 6. ข้อมูลกำลังพล
  • บัญชีสรุปยอดกำลังพลอัตราบรรจุจริง
  • บัญชีบรรจุกำลังพลอัตราอนุมัติ
  • บัญชียอดกำลังพลบรรจุจริงแต่ละประเภท
  • บัญชียอดกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม, ช่วยราชการ
  • ทำเนียบนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
  • บัญชีทำเนียบบุตรข้าราชการ
 7. ข้อมูลด้านการศึกษากำลังพล