“มทน.2 เร่งปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

“มทน.2 เร่งปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของ ทน.2 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯ, สำนักงานประมงฯ, สำนักงานปศุสัตว์ฯ, สำนักงานเกษตรฯ และสถานีพัฒนาที่ดินฯ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตร เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรงประกอบเลี้ยง กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“ขีวิตเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”

“ขีวิตเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”3 พ.ย.65 กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 ทุกนาย ร่วมกิจกรรมรวมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ รับฟังคำชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา กอง สธ.ทน.2 และฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเป็นการสร้างเสริมระเบียบวินัยให้นายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Continue Reading