พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โครงการ CSR : Sustainability Frame Work CSR Project ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ตามโครงการนี้เพื่อแสดงผลงานการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการด้าน CSR โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 ทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการจ้างงานสนับสนุนภารกิจ กอ.รมนภาค 2 มีจำนวน 41 ราย อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดของภาคอีสาน โดยมีบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ และ โครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสาน โดยมีบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครู เพื่อ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
การจัดกิจกรรมในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และ บริษัทรักษาความปลอดภัย พีพีไอ จำกัด ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการด้าน CSR หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 300 คน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *