last update
บทความ ::
ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ข่าวทั่วไป รายงานพิเศษและบทความ วิดิทัศน์ข่าวอาเซียน และข่าวประชาสัมพันธ์อาเซียน เพื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 "One Vision One Identity One Community"
การศึกษา การสร้างประชาคมอาเซียน 2558ความสำคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนปรากฏรูปธรรมอย่างชัดเจนในปฏิญญาว่าด้วย
แผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน ที่ได้เน้นย้ำความสำคัญ
ของการศึกษา
ประเทศไทยกับอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ได้จัดทำี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
อาเซียนแก่ประชาชนชาวไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
AEC คืออะไร AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] รายละเอียดตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีมหามงคล ๗ รอบ