เอกสารแนะนำ สนามฝึกกีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
last update
 

สนามฝึกกีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2

ความเป็นมา

      จากการที่ พล.ท.เรวัติ บุญทับ ขณะดำรงตำแหน่ง มทน.2 ได้ริเริ่มพัฒนาพื้นที่ด้านหน้า บก.ทน.2 ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในค่ายสุรนารีให้ดีขึ้น เมื่อได้ดำรงตำแหน่ง มทภ.2 จึงได้ดำริให้ดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟของ กองทัพน้อยที่ 2 ขึ้น โดย พล.ท.สนั่น มะเริงสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ และการออกกำลังกายของกำลังพล บุตร ธิดา ภายในค่ายสุรนารี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสได้ใช้ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟแห่งนี้ ได้พัฒนาเสริมสร้างนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนหน่วยและสังคมในโอกาสต่อไปด้วย

 

หลักการและเหตุผล

      จากกระแสความนิยมกีฬากอล์ฟได้แพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทย ในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา อย่างแพร่หลาย  ตลอดจนในห้วง ปิดภาคการศึกษาเยาวชนผู้ที่สนใจกีฬากอล์ฟ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และมีพื้นฐานทางด้านกีฬากอล์ฟที่ถูกต้อง โดยครูกอล์ฟที่รับผิดชอบอบรมที่มีความชำนาญ ทำให้เยาวชนได้มีทักษะในการพัฒนา ได้อย่างรวดเร็วตามลักษณะสภาพร่างกายที่เหมาะสมด้วย

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้พื้นฐานกีฬากอล์ฟได้อย่างถูกต้อง

      2. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคการศึกษา

      3. เพื่อส่งเสริมสนันสนุนการกีฬาของชาติ  ด้วยการสร้างนักกีฬาเยาวชน และห่างไกลยาเสพติด

 

เป้าหมาย

      เยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ที่ผู้ปกครองยินยอม อายุระหว่าง 10-18 ปี

 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

      คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2

 

หน่วยดำเนินการ

      ฝ่ายฝึกสอน ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2

การให้บริการของ สนามฝึกกีฬากอล์ฟ

วัน เวลา ในการให้บริการ

      เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น. (เปิดบริการเป็นประจำทุกวัน) มีอาหารและเครื่องดื่มให้ บริการภายในสนาม พร้อมกับมีสนามเด็กเล่น และสนามพัตกอล์ฟอำนวยความสะดวกทุกๆ ท่านที่มาใช้บริการ

 

อัตราค่าบริการ

      1. บุคคลทั่วไปค่าบริการลูกกอล์ฟ ถาดละ 25 บาท (ถาดละ 50 ลูก) ตั้งลูกกอล์ฟด้วยเครื่องตั้งอัตโนมัติ

      2. เยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน 15 ปี ค่าบริการ ลูกกอล์ฟ 2 ถาดคิด 25 บาท (ถาดละ 50 ลูก) ตั้งลูกกอล์ฟด้วยเครื่องตั้งอัติโนมัติ

 

สถานที่จอดรถ

      มีเนื้อที่กว้างขว้าง สามารถจอดรถได้มากกว่า 70 คัน

สถานที่ติดต่อประสานงาน

      ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2 โทร.0-4425-5530-8 ต่อ 22812 (ศูนย์สุรนารี) 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ

      ผู้จัดการศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2             พ.อ.กฤษณ์ มรกตพรรณ 

      ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2    พ.ต.เอกชัย แก้วตะพาน 

      ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2    ร.อ.น้ำมิตร ทิฏฐิมานะวิสุทธิ  

      ผู้ฝึกสอนประจำศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2  ร.อ.บุญเทียบ นรินทร์นอก  

      ผู้ฝึกสอนประจำศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2  นาย โกมล นิ่งกลาง 

 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2]